หน้าแรก 2022-03-24T15:49:22+07:00
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ลงทะเบียน BIS2022
ลงทะเบียน Pre – Congress Course BIS2022
POSTER SUBMISSION

Welcome massage 

ข่าวสารและกิจกรรม

รายละเอียด

หลักสูตรรากเทียม

รายละเอียด

สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย

เผยแพร่ความรู้ทั้งศาสตร์ และ ศิลป์เพื่อคุณภาพบริการที่เป็นเลิศสู่การเป็นผู้นำในภูมิภาค

ประวัติและความเป็นมา

สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทยถือกำเนิดมาจากชมรมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทยซี่งก่อตั้งขึ้นในปี 2527 (1984) โดยการรวมกลุ่มทันตแพทย์ที่เป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกงานทันตกรรมรากเทียมในประเทศไทยมีการดำเนินงานมาโดยลำดับ มีการพัฒนาทั้งในส่วนขององค์กรและกิจกรรมต่างๆ จนมีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเป็นจำนวนมาก ต่อมาจึงได้มีการจดทะเบียนเป็นสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ในปี 2552 (2009) โดยมี นพ.ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทยเป็นคนแรกและได้มีการขยายกิจกรรมเพื่อพัฒนาและเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านทันตกรรมรากเทียมแก่สมาชิกเพื่อให้ทันตแพทย์ไทยได้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการทันตกรรมรากเทียมแก่ผู้ป่วยได้มาตรฐานระบบสากล  สมาคมได้เติบใหญ่และมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมวิชาการประจำปีและการประชุมรากเทียมสัญจรทุกปีเพื่อขยายความรู้ไปยังสมาชิกในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านทันตกรรมรากเทียมในภูมิภาค สมาคมได้ริเริ่มจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Bangkok International Symposium of Implant Dentistry  ขึ้นที่กรุงเทพโดยได้เริ่มต้นในปี 2553 (2010) หรือ BIS2010 ถึงแม้ในช่วงระยะเวลานั้น ประเทศไทยจะมีวิกฤตทางการเมือง แต่การประชุม BIS2010 กลับประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน และตามด้วยงาน BIS2012 ที่มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 700 คน ตามมาด้วยการประชุมในปี BIS2015 การประชุม BIS มีการพัฒนาจนล่าสุดในการประชุม BIS2017 สมาคมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 900 คน สมาคมได้มีขยายความร่วมมือไปยังสมาคมทันตกรรมรากเทียมในมิตรประเทศในแถบเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ มีการทำ MOU โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงสมาชิกของพันธมิตรร่วมกันพัฒนาวงการทันตกรรมรากเทียมของกลุ่มประเทศในทวีปเอเซีย และยังได้เน้นที่จะขยายความร่วมมือไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็น ลาว พม่า เขมร เวียดนาม เพื่อร่วมกันพัฒนาวิชาการในแต่ละประเทศ ให้ก้าวเข้าสู่ระดับนานาชาติต่อไปและเพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคได้รับบริการทางด้านทันตกรรมรากเทียมอย่างมีมาตรฐานเพื่อสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตที่ดี

อ่านเพิ่มเติม